Search


     Psycholog do domu Psycholog do domu Wsparcie Psychologiczne i Terapeutyczne na całą Polskę

                                                                                  

Cele Fundacji

 

 

 

 

 

       Celem Fundacji jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi       społecznemu, gospodarczemu oraz poprawie jakości życia społeczności poprzez prowadzenie i finansowanie działań w zakresie:

 

 

 • niesienia pomocy psychologicznej osobom jej potrzebujących.

 • wprowadzania innowacyjnych rozwiązań usług psychologicznych i podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa.

 • inicjatyw związanych z rekreacją, wypoczynkiem i rehabilitacją pozamedyczną,

 • działalności społecznej, naukowej, kulturalnej i oświatowej na rzecz rozwoju ństwa oraz przenoszenia doświadczeń  w dziedzinie rozwoju regionalnego i pomiędzy organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

 • działalności szkoleniowej i doradczej, w tym szkolnictwa podyplomowego

1.    Realizacja celu Fundacji następuje w szczególności poprzez:

 • poradnictwo psychologiczne i medyczne,

 • tworzenie i prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej oraz pogotowia psychologicznego,

 • niekonwencjonalne metod leczenia,

 • tworzenie i prowadzenie stacjonarnych i objazdowych poradni psychologiczno – prawnych,

 • działania innowacyjne  w różnych obszarach życia społecznego zmierzające
  do poprawy jakości i stylu życia społeczeństwa.

 • propagowanie innowacyjnych rozwiązań w życiu społecznym, w tym działalność wydawnicza, informacyjna, informatyczna, działalność związana
  z kulturą, rekreacją i sportem, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i prawnych;

 • kształtowanie pozytywnej tożsamości społecznej i świadomości prawnej;

 • propagowanie przysposobienia oraz postaw prorodzinnych poprzez szerzenie  
  i utrwalanie pozytywnego stosunku do kwestii przysposobienia,

 • kształtowanie pozytywnej tożsamości i przełamywania uprzedzeń, stereotypów wobec osób przysposobionych czy przysposabiających;

 • działania zmierzające do zmian w polskim ustawodawstwie w przepisach dotyczących bezpośrednio lub pośrednio społeczeństwa i innowacji;

 • działania na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat,

 • organizację ogólnodostępnego panelu dyskusyjnego w temacie innowacyjności, społeczeństwa, psychologii i prawa;

 • organizowanie paneli dyskusyjnych i happeningów nawiązujących do celu statutowego Fundacji;

 • organizowanie działalności edukacyjnej (szkoleń) w zakresie działalności Fundacji;

 • skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli świata nauk prawa,
  nauk społecznych oraz organizacji pozarządowych w kraju i za granicą;

 • prowadzenie działań propagujących idee Fundacji za pośrednictwem różnych mediów, szczególnie strony internetowej;

 • współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz współpracę krajową
  i zagraniczną z innymi fundacjami oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji;

 • pomoc w dostępie do środków pomocowych Unii Europejskiej,

 • pozyskiwanie sponsorów działań dla realizacji celu Fundacji,

 • współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie zgodnym z celem Fundacji,

 • aktywizację społeczności lokalnych poprzez propagowanie i upowszechnianie postaw prospołecznych,

 • tworzenie centrów wolontariatu,

 • organizację imprez kulturalnych i sportowych,